Skip to the content

Conflicterende situaties

Hoewel wij het volmachtbedrijf en onze functie als bemiddelaar in afzonderlijke rechtspersonen uitoefenen, kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en de gelieerde bemiddelaar. Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

 • de feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • indien procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
 • beslissingen om af te wijken van procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
 • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
 • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en de volmachtgever.
 • indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van situaties welke een verhoogd risico op conflicterende situaties opleveren. Het feit dat ze in onderstaand overzicht worden benoemd, maakt deze situatie niet per definitie conflicterend

 • Coulance schade-uitkering
 • Uitbetalen van een niet gedekte schade
 • Niet gedekte schade afwijzen
 • Conflicterende schuldvraag tussen een of meerdere verzekerden
 • B/M terugval al dan niet toepassen bij een niet afgewikkelde schade (discussie over schuldvraag)
 • Een te laag premietarief hanteren
 • Korting verlenen (bijvoorbeeld extra treden) op de premie
 • Een te zwaar risico in volmacht accepteren
 • Onvoldoende of geen preventieve maatregelen vragen, waar deze wel vereist zijn
 • Afwijken van de geldende opzegtermijn
 • Afwijken van de premie respijt termijn (dekking niet opschorten bij non-betaling)