Skip to the content

Privacybeleid

De bescherming van je privacy is belangrijk voor ons. Daarom doen wij er alles aan om deze te beschermen. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Je kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie je bent en zonder ons persoonlijke informatie te verschaffen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Polaris Assuradeuren B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


• Voorletters of voornaam en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering of het melden van een schade

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Polaris Assuradeuren B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of het behandelen van schaden:


• gezondheid
• strafrechtelijk verleden
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Waarom we gegevens nodig hebben

Polaris Assuradeuren B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

• het optreden als gevolmachtigd agent van één of meerdere verzekeraars

Hoe lang we gegevens bewaren

Polaris Assuradeuren B.V. zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen voor polis dossiers zijn:

• 7 jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering
• 10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke brand- of aansprakelijkheidsverzekering
• 30 jaar na het beëindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence
• voor alle overige schadeverzekeringen 5 jaar na het beëindigen van de verzekering

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn

• 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
• voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier

Delen met anderen

Polaris Assuradeuren B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Je kunt hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

• verzekeraars waarvoor wij als gevolmachtigd agent optreden of waarmee wij corresponderen over jouw schade
• Stichting EPS voor het verwerken van royementsverklaringen (roy-data)
• Stichting CIS voor het signaleren van eventuele fraude (FISH databank)
• schadeherstelbedrijven
• expertisebureaus
• overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
   van hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op jouw privacy
• onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles
• MarketScan voor het uitvoeren van portefeuille analyses en het voorzien van data aan onze volmachtgevers

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jekunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar volmachtbeheer@polaris-assuradeuren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Polaris Assuradeuren B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
Polaris Assuradeuren B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via volmachtbeheer@polaris-assuradeuren.nl.

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Daarom raden wij je aan om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).